הישארו מעודכנים

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו מידע על
מתכונים טעימים ומידע הכי שווה מעולמות האפייה

  תודה שנרשמת לקבלת עדכונים

   

   

   

   

   

   

  תקנון אתר "שמרית"

  1. כללי

  1.1. אתר שמרית בכתובת https://shimrit.co.il (להלן: "האתר") מופעל על-ידי חברת פאקא תעשיות בע"מ, ח.פ. 512590068, מרחוב תנובה 2, אזור התעשייה באר טוביה (להלן: "החברה").

  1.2. האתר מהווה פלטפורמה לפרסום, שיווק ומכירה של מוצרי החברה (כגון בצקים מצוננים, מרגרינות, שמרים ובלילות מוכנות) (להלן: "המוצרים"). כמו כן, החברה עשויה לפרסם באתר, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, מתכונים, ייעוץ אפייה ומידע נוסף.

  1.3. התקנון להלן (להלן: "התקנון") מסדיר את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או העושה שימוש באתר (לרבות (ומבלי לגרוע) רכישה של מוצרים) ובמידע ובתכנים הכלולים בו (להלן: "המשתמש"). הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההתניות הכלולים בתקנון.

  1.4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין תנאים, הוראות או פרסומים שונים המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות התקנון.

  1.5. זמינות המידע והתכנים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילות האתר ו/או כל פונקציה באתר, לצמיתות או באופן זמני, בכל עת וללא צורך בהודעה מראש, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  1.6. החלוקה בתקנון לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. למען הסר ספק, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע וכל האמור בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

  1.7. מובהר כי כל התייחסות למספר ימים בתקנון הינה לימים א' עד ה' וימי שישי, שבתות, חגים ומועדי ישראל לא נמנים בספירה.

  1.8. התקנון חל על השימוש באתר ובכל הכלול בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת ו/או ציוד קצה, לרבות מכשיר טלפון חכם ("סמארטפון") ומחשב לוח ("טאבלט"). מובהר כי ניתן להשתמש באתר באמצעות מחשב ו/או מכשיר תקשורת ו/או ציוד קצה אשר תואמים את דרישות ההפעלה של האתר ואשר תומכים באתר ובשימוש בו. החברה אינה אחראית לכך כי דרישות אלו תהיינה תואמות למחשב ו/או למכשיר התקשורת ו/או לציוד הקצה שברשות המשתמש, ובאחריות המשתמש לוודא שיש בידיו מחשב ו/או מכשיר תקשורת ו/או ציוד קצה שתומך באתר בטרם הסתמכותו על התקנון והשימוש שלו באתר.

   

  2. השימוש באתר

  2.1. השימוש באתר ובכל המוצע בו ניתן כמות שהוא ,(as-is) וללא כל התחייבות ו/או אחריות ו/ו מצג, מכל סוג שהוא, של החברה (ו/או מי מטעמה) לטיב, איכות, היקף, סוג, מידת התאמה למטרה כלשהי, וכיו"ב, לרבות (ומבלי לגרוע) בקשר עם המוצרים. כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות (ומבלי לגרוע) מידע אודות המוצרים, מעודכנים ונכונים אך ורק למועד הרלוונטי בו נעשה בהם שימוש ו/או ליום המצוין בהם או לצדם (לפי העניין).

  מובהר כי מידע כאמור עשוי להתבסס על מידע שנמסר לחברה מצדדים שלישיים (למשל, המלצות של יועצי אפייה, מנהלי בלוגים לבישול, וכיו"ב), והחברה לא בדקה ואינה מתחייבת לבדוק את נכונות, תוקף, דיוק, וכיו"ב, של מידע כאמור. כמו כן, החברה אינה מנטרת ו/או מפקחת אחר אמינות ו/או דיוק המידע המוצג באתר שסופק לה על-ידי צדדים שלישיים.

  2.2. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

  2.3. תמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ככל ויש פער בין תמונה המוצגת באתר לבין תיאור המפרט של המוצר, יגבר תיאור המפרט על התיאור הנשקף מהתמונה.

  2.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‎2.1 – ‎2.3 לעיל, החברה נוקטת במאמצים סבירים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והחברה לא תישא באחריות כלשהיא הנובעת ו/או הקשורה עם האמור.

  2.5. שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי. כמו כן, מובהר כי כל המלצה, כתבה, פרסום, מתכון, התייחסות, וכיו"ב, ביחס לכל מוצר באתר הינה על דעתו האישית של הכותב, והחברה לא תהיה אחראית בכל הקשור להסתמכות המשתמש בקשר עם האמור.

   

  3. הגבלת השימוש באתר

  3.1. מבלי לגרוע בתקנון, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר (לרבות, ומבלי לגרוע, חסימה, הגבלה או מניעת שימוש) בכל אחד מהמקרים הבאים:

  3.1.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

  3.1.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

  3.1.3. לחברה יש חשש סביר כי המשתמש הפר ו/או כי בכוונתו להפר תנאי מתנאי התקנון;

  3.1.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר; ו-

  3.1.5. לפי שיקול דעתה הסביר של החברה בנסיבות העניין.

  3.2. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בסעיף ‎3.1 לעיל, ואין בחסימה, הפסקה או הגבלת השימוש על ידי החברה כדי לגרוע מחובת המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתקנון זה ו/או בכדי לגרוע מכל זכות אחרת שעומדת לחברה לפי כל דין.

   

  4. רכישת מוצרים דרך האתר

  4.1. לצורך הזמנה ורכישה של מוצרים, המשתמש יידרש ליצור "אזור אישי" (להלן: "האזור האישי"), כאשר במסגרת הקמת האזור האישי יידרש המשתמש למסור פרטים רלוונטיים לצורך הקמתו וביצוע הזמנות במסגרתו (למשל, שם מלא, מספר טלפון, דוא"ל, אמצעי תשלום, וכיו"ב). לחילופין, יוכל המשתמש לבצע את ההזמנה והרכישה כמשתמש "אורח", כאשר גם לצורך הזמנה כמשתמש "אורח", יידרש המשתמש למלא את הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה והרכישה. מובהר כי לא ניתן יהיה להקים את האזור האישי ו/או לבצע הזמנה כמשתמש "אורח" ללא השלמת הפרטים שיסומנו כ"שדות חובה".

  4.2. האזור האישי.

  4.2.1. האזור האישי יוגן בסיסמא, והמשתמש אחראי באופן מלא ובלעדי לקבוע ולעדכן את הסיסמא, לשמור על סודיות הסיסמא והאזור האישי ועל כל פעילות אשר תתבצע באזור האישי. אין לבחור סיסמא שיכולה להיות מקושרת בקלות למשתמש (למשל, ת"ז, כתובת, תאריך יום הולדת) ומוצע ככלל לבחור סיסמא שתורכב מלפחות 3 מתוך 4 סוגי הסימנים: אותיות גדולות, אותיות קטנות, ספרות וסימנים מיוחדים (@, &, %).

  4.2.2. לאזור האישי ניתן להיכנס בדף הבית של האתר (על-ידי לחיצה על הכפתור "אזור אישי" בחלק השמאלי העליון של דף הבית של האתר והזנת פרטי הכניסה האישיים).

  4.2.3. ניתן יהיה לאפס ו/או לשנות ו/או לעדכן ו/או להחליף את הסיסמא (ו/או כל פרט אחר באזור האישי) בכל עת (דרך תפריט ההגדרות באזור האישי).

  4.2.4. היה והחברה תסבור כי האזור האישי הוקם באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, ללא אישורו, החברה תהיה רשאית שלא לאפשר את הקמת האזור האישי עד אשר יומצאו לחברה מסמכים ו/או תעודות שתדרוש החברה לצרכי אימות וזיהוי. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית לדרוש מכל משתמש להמציא מסמכים ו/או תעודות כאמור כתנאי להקמת האזור אישי והשימוש בו, לפי שיקול דעתה של החברה בנסיבות העניין.

  4.3. כדי להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנדרשים באופן מדויק ועדכני (הן בעת הקמת האזור האישי או ביצוע ההזמנה כמשתמש "אורח" והן בעת ביצוע ההזמנה עצמה). אם יימסרו פרטים שגויים ו/או לא עדכניים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שתגיע ליעדה ו/או במועד המבוקש, ולמשתמש לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

  4.4. כל הזמנה של מוצרים כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, לפי שיקול דעתה בנסיבות העניין (לדוגמא, בשל חוסר במלאי (אף אם חוסר הזמינות במלאי לא צוין באתר), סירוב חברת כרטיס האשראי לביצוע התשלום, כוח עליון, וכיו"ב).

  4.5. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון, החברה לא מתחייבת להחזיק מלאי כלשהו ו/או לקיום מגוון כלשהו, והחברה רשאית לשנות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמוצרים שמוצעים באתר, להחליפם או להוציאם ממגוון המוצרים. במקרה של חוסר זמינות במלאי, לא תהא החברה מחויבת במכירה של אותו מוצר. באם לא הושלמה הזמנה שהחל המשתמש לבצע, אין החברה מתחייבת לשמור על אותה הזמנה, לרבות (ומבלי לגרוע) את מחיר ו/או זמינות מלאי עד אשר תושלם ההזמנה במועד מאוחר יותר (אם בכלל), וזאת הגם אם המשתמש שמר את סל הרכישה לצורך השלמת ההזמנה במועד מאוחר יותר.

  4.6. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין). החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים (ואת תעריפי המשלוחים) מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. ככל שעודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, מובהר כי הזמנה שאושרה באופן סופי תחויב כמובן לפי המחירים שהיו בתוקף בעת ביצועה ואישורה הסופי.

  4.7. עבור רכישה באתר ניתן לשלם באמצעות PayPal או באמצעות כרטיס אשראי מסוג ישרכארט, ויזה ומסטרקארד או באמצעות העברה/הפקדה בנקאית לחשבון החברה (בתיאום עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון 050-4008662). היה והמשתמש עושה שימוש באמצעי תשלום של צד שלישי כלשהו, השימוש באותו אמצעי תשלום הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של אמצעי התשלום, והמשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של אמצעי התשלום או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש באמצעי התשלום. תשומת הלב כי נותני שירותי תשלום שונים עשויים לגבות עמלות או תשלומים שונים בקשר עם השימוש באמצעי התשלום, ועל המשתמש לברר נושא זה בטרם השימוש באמצעי התשלום במסגרת האתר. למען הסר ספק, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר את התשלום באמצעי תשלום חלופיים נוספים.

  4.8. אם המשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18), הוא רשאי לרכוש באתר מוצרים אך ורק באישור הורה או אפוטרופוס חוקי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, למכור מוצר, לבטל עסקאות, וכיו"ב, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18 (ואף לדרוש מסמכי זיהוי לצורך הוכחת גיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי בעניין).

  4.9. לאחר השלמת ההזמנה, יישלח למשתמש אישור על קליטתה ובמקביל תבצע החברה בדיקה של ההזמנה. קבלת האישור האמור אינה מהווה אישור סופי של ההזמנה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לסרב לאישור ההזמנה (למשל, בשל חוסר זמינות מוצר במלאי או סירוב ספק אמצעי התשלום לביצוע התשלום). במקרה כאמור, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך.

  4.10. לאחר שהחברה תאשר את ההזמנה באופן סופי (ויתקבל אישור ספק אמצעי התשלום) לעניין התשלום, יישלח למשתמש האישור הסופי של ההזמנה בדוא"ל (לכתובת הדוא"ל שמסר בעת הקמת האזור האישי או עריכת ההזמנה (לפי העניין)). ככל שלא נתקבל האישור הסופי כאמור (או, לחילופין, לא נתקבלה הודעה על סירוב אישור ההזמנה כאמור בסעיף ‎4.9 לעיל), יש ליצור קשר עם החברה באחד מערוצי התקשורת המפורטים בסעיף ‎7 להלן.

   

  5. ביטול עסקה

  5.1. ביטול עסקה ייעשה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ניתן לבטל עסקה באמצעות פנייה לחברה בכל אחד מערוצי התקשורת המפורטים בסעיף ‎7 להלן. בבקשת ביטול העסקה יש לפרט את השם המלא ותעודת הזהות של המשתמש, ולצורך זירוז הטיפול בבקשה רצוי גם לפרט את הסיבה לביטול, מספר ההזמנה, תאריך תוקף המוצר ומספר אצווה (ואם הביטול הוא עקב אספקה של מוצר שגוי או פגום, רצוי אף לשלוח יחד עם בקשת הביטול צילום המתעד את הפגם או המוצר השגוי, לפי העניין).

  5.2. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר, מכל סיבה שהיא, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור החברה (לפי סעיף ‎4.10 לעיל, לפי המאוחר מביניהם, למעט באם המדובר במוצר פסיד (כדוגמת מוצר מזון שמצריך אחסנה בקירור או מוצר בעל חיי מדף קצרים שמתקלקל או מתיישן במהירות). על אף האמור, החברה תאפשר ביטול עסקה גם של מוצרים פסידים, וזאת לפנים משורת הדין ועל אף שהחברה אינה מחויבת לאפשר זאת לפי חוק הגנת הצרכן, ובלבד שהמוצרים המוזמנים לא נמסרו למשתמש ו/או עקב אספקה של מוצר שגוי או פגום (אלא אם הפגם נגרם באשמת המשתמש ו/או מי מטעמו).

  5.3. על אף האמור בסעיף ‎5.2 לעיל, משתמש שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו 5 שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), יהיה רשאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור החברה לפי סעיף ‎4.10 לעיל, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בין החברה לבין משתמש כאמור כללה שיחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית (ובמקרה כאמור החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג בפניה תעודה המוכיחה שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן).

  5.4. במקרה של ביטול עסקה מצד המשתמש עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו למשתמש בנוגע לאותו מוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה ו/או מי מטעמה, החברה תאפשר את הביטול ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל שהמשתמש קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לו המוצר. ככל שהחברה תבקש כי המשתמש יישלח את המוצר חזרה לחברה באמצעות משלוח, החברה תישא בעלויות המשלוח כאמור.

  5.5. במקרה של ביטול עסקה על-ידי המשתמש מטעמי נוחות או מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת בסעיף ‎5.4 לעיל, החברה תאפשר את הביטול, אולם החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. ככל והמשתמש קיבל את המוצר, עליו להחזירו לחברה בהתאם להנחיותיה (כאשר ככל שהמשתמש ייבחר לשלוח את המוצר חזרה לחברה באמצעות משלוח, המשתמש יישא בעלויות המשלוח כאמור).

  5.6. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה ו/או להפעלת כל סעד או תרופה העומדים לרשות החברה לפי כל דין בקשר למוצרים ו/או להחזרתם במקרה של ביטול עסקה.

  5.7. החזרת כספים במקרה של ביטול עסקה לפי התקנון (בניכוי דמי ביטול, באם ייגבו על-ידי החברה) תיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום, או בדרך אחרת שתוסכם במשותף בין הצדדים.

  5.8. למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר ולא, למשל, לגבי מוצרים המיוצרים ו/או המשווקים על-ידי החברה בכל ערוץ מכירה אחר (פיזי או מקוון).

   

  6. אספקה ומשלוחים

  6.1. את המוצרים שהוזמנו ניתן יהיה לאסוף באיסוף עצמי או לקבלם באמצעות משלוח בתשלום, כמפורט להלן.

  6.2. איסוף עצמי.

  6.2.1. יש לתאם איסוף עצמי מראש מול שירות הלקוחות של החברה בטלפון מס' 050-4008662.

  6.2.2. האיסוף יבוצע ישירות ממפעל החברה באזור התעשייה באר טוביה.

  6.2.3. איסוף עצמי לא כרוך בדמי משלוח או בתשלום כלשהו.

  6.3. משלוחים

  6.3.1. משלוח יבוצע באמצעות חברת משלוחים עמה תתקשר החברה.

  6.3.2. פרטי המשתמש יועברו לחברת המשלוחים לצורך תיאום האספקה (מועד, הוראות מיוחדות, וכיו"ב), והתיאום האמור ייעשה בין המשתמש לחברת המשלוחים באופן ישיר וללא מעורבות החברה.

  6.3.3. עם יציאת המשלוח, חברת המשלוחים תשלח למשתמש הודעת SMS (ואפשרות מעקב אחר ההזמנה).

  6.3.4. עלות המשלוח הינה 20 ₪, אולם משלוח של הזמנה בסכום כולל של 150 ₪ ומעלה (לא כולל דמי המשלוח) יהיה ללא עלות.

  6.3.5. זמן האספקה הוא בין 7 – 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה על ידי החברה (לפי סעיף ‎4.10 לעיל). זמן האספקה משתנה בשים לב לכתובת לאספקה המבוקשת (למשל, זמן האספקה לאזורים מרוחקים כמו אילת ורמת הגולן עשוי לעמוד על 14 ימים).

  6.3.6. החברה אינה מתחייבת לאפשר ביצוע הזמנת משלוח לכל רחבי ישראל, וניתן יהיה להזמין משלוח רק לאזורי החלוקה וההפצה של חברת המשלוחים. למען הסר ספק, לא ניתן להזמין משלוח לכתובת מחוץ למדינת ישראל.

  6.3.7. מובהר כי ייתכן שלא יהיה ביכולתה של החברה ו/או מי מטעמה (לרבות חברת המשלוחים) לבצע את המשלוח ו/או לבצעו עד למיקום מסוים ו/או במועד מסוים, וכיו"ב, עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או חברת המשלוחים, לרבות (ומבלי לגרוע) בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב מדיני ו/או בריאותי ו/או צווים שלטוניים מגבילים, ובמצבים כאמור יימצא פתרון מוסכם על ידי הצדדים. ככל שלא יימצא פתרון מוסכם כאמור תוך זמן סביר, כל צד יוכל לבטל את ההזמנה.

  6.3.8. משלוח שהוחזר לחברה מסיבה כלשהי שאינה קשורה לחברה (ו/או לחברת המשלוחים), יישלח בשנית למשתמש בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים (לרבות באם המשלוח היה ללא עלות בהתאם לאמור בסעיף ‎6.3.4 לעיל).

   

  7. שירות לקוחות

  בכל שאלה בנושא האתר ו/או המשלוחים ו/או המוצרים ניתן לפנות לחברה ב –

  7.1. בטלפון 1800-263-888 (בימים א' – ה' בין השעות 16:00 – 08:00

  7.2. בדוא"ל בכתובת: shimrit-info@puratos.co.il

  7.3. בדואר רשום לכתובת פאקא תעשיות בע"מ, אזה"ת עד הלום, ת.ד. 832, מיקוד 7710602

  7.4. באמצעות "צור קשר" באתר.

  7.5. באמצעות פנייה ברשתות החברתיות בהן החברה פעילה:

  פייסבוק ואינסטגרם

   

  8. מדיניות פרטיות ודיוור שיווקי

  8.1. מדיניות פרטיות. כל מידע אישי שייאסף על-ידי החברה ו/או מי מטעמה במסגרת השימוש באתר יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה. למדיניות הפרטיות של החברה והאתר, לחץ כאן.

  8.2. דיוור שיווקי. החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש פרסומות, עדכונים, ניוזלטרים, מתכונים, וכיו"ב (להלן: "דיוור שיווקי"), בין היתר, באמצעות דוא"ל, SMS, אפליקציות להעברת מסרים מיידים (כגון WhatsApp), וכיו"ב, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. המשתמש יוכל להודיע לחברה, בכל עת, כי אינו מעוניין לקבל דיוור שיווקי באמצעות פנייה לחברה בכתב או באמצעות אותו אופן בו יישלח הדיוור השיווקי, לפי העדפת המשתמש, ובהתאם לאמור בהודעת הדיוור השיווקי.

   

  9. קניין רוחני

  9.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הן של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

  9.2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע באתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה /או מטעם אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.

  9.3. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אחרים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

  9.4. העלאת תכנים על-ידי המשתמשים

  9.4.1. אין להעלות או לפרסם באתר כל מידע, קובץ, תמונה, תצלום, פרטים או כל תוכן אחר, לרבות תגובות לתכנים של אחרים (להלן בסעיף זה: "התכנים") שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, תכנים הכוללים יישומים מזיקים או תוכנות עוינות, או תכנים המהווים הפרה אחרת של הדין.

  9.4.2. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, המשתמש מאשר כי הנו בעל הזכויות בתוכן כאמור ו/או כי הנו בר-רשות להתרת פרסומו באתר. העלאת תכנים אשר אינם פרי יצירתו המקורית של המשתמש (או העלאתם ללא קבלת אישור מבעל היצירה) מהווה הפרת זכויות יוצרים, דבר המהווה עוולה אזרחית ועבירה פלילית.

  9.4.3. אין בפרסום או באישור לפרסום תכנים של משתמש באתר כדי להעיד על אישורה או הסכמתה של החברה לתכנים אלה והחברה אינה אחראית לנזקים שייגרמו לכל אדם בגין פרסום התכנים כאמור. תכנים המועלים על-ידי המשתמש אינם מבטאים את דעת החברה ו/או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה מצד החברה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

  9.4.4. החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, אם הפר המשתמש את תנאי השימוש או שעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באתר, במשתמשים אחרים, בחברה או במי מטעמה או בכל גורם אחר. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע מהמשתמש לפרסם תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

  9.4.5. התכנים המועלים על-ידי המשתמש לפרסום באתר יהיו חשופים לציבור. החברה אינה מתחייבת, והיא אינה יכולה לדעת אילו תגובות (או בכלל) יקבל הפרסום של התכנים, ומי יגיב לתכנים שיפורסמו וכיצד. החברה לא תישא כלפי המשתמש או כלפי כל אדם ו/או צד שלישי כלשהו באחריות לשימוש שייעשה בתכנים שהמשתמש העלה לפרסום או לתגובות שיתפרסמו או שיישלחו למשתמש, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום התכנים באתר.

  9.4.6. המשתמש נותן את הסכמתו לכך כי במשלוח ו/או העלאת תכנים לאתר, הוא מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן עם הזכות ליתן רישיונות משנה, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, לערוך, לתרגם, לעצוב מחדש ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה.

   

  10. חובות הלקוח

  השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

  10.1. הזכות לעשות שימוש במידע ובכל המוצג באתר נתונה לשימושו האישי של המשתמש בלבד, והיא מוגבלת לכל האמור בתקנון. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובמפורסם באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו ו/או לכל צורך מסחרי ו/או עסקי ו/או פרסומי ו/או שיווקי אחר, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

  10.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎10.1 לעיל, המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים ובכל המופץ או הכלול בו אך ורק על פי הדין ובהתאם להוראות התקנון.

  10.3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, בשירותים ובכל הכלול בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות לפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

  10.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או בכל הכלול בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

  10.5. המשתמש מתחייב שלא לפגוע, להכביד או לשבש את פעילות האתר ו/או השרתים המאחסנים את האתר ו/או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים כאמור ו/או לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר ו/או לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר, לרבות אמצעים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה באתר.

  10.6. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת או סעד אחרים של החברה על פי דין או הסכם, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם התקנון ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על-ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים, והכל באופן זמני או לצמיתות לפי שיקול דעתה של החברה.

   

  11. הגבלת אחריות

  11.1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי בכל אחד מאלה:

  11.1.1. לכל הוצאה, אובדן או נזק, ישירים או עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;

  11.1.2. לכל נזק (למעט נזקי גוף), ישיר או עקיף, שנגרם בקשר עם המוצרים שהוזמנו דרך האתר ו/או עקב השימוש בהם, לרבות (אך לא רק) עקב שימוש שאינו סביר ו/או בניגוד להוראות היצרן (לרבות, ומבלי לגרוע, לעניין טיפול במוצר, חשיפתו לטמפרטורות גבוהות או נמוכות וכיו"ב) ו/או בניגוד או על אף הוראות או המלצות של הרשויות המוסמכות;

  11.1.3. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של התקנון ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

  11.1.4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת; ו-

  11.1.5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו ללקוח כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של כל פונקציה מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

  11.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

  11.2.1. החברה עשויה לכלול באתר ולספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים, לקבל מידע אודות נושאים רלוונטיים לתכני האתר (למשל, מתכונים, המלצות לאפייה, וכיו"ב). ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה והאתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלה, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלה;

  11.2.2. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע;

  11.2.3. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר אחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם באופן מוחלט; ו-

  11.2.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

   

  12. שונות

  12.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף, בכל עת, את הוראות התקנון, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, ובלא צורך לקבל הסכמה מוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר (אולם באם יבוצעו שינויים מהותיים בתקנון, החברה תיידע את המשתמשים בקשר לשינויים האמורים זמן סביר לפני כניסתם לתוקף). נוסחו המחייב של התקנון הנו זה שיופיע מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. לאור האמור, החברה ממליצה לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה ושימוש באתר.

  12.2. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע, המוצרים וכל הכלול או המוצע באתר, ידונו על פי דיני מדינת ישראל בלבד, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או באר שבע, והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.

  12.3. במידה והוראה מהוראות התקנון, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

  12.4. כל שיהוי מצד החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי התקנון או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור.

  12.5. התקנון אינו יוצר ולא יתפרש כאילו הוא יוצר יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין החברה ו/או מי מטעמה לבין המשתמש ו/או מי מטעמו.

  12.6. החברה תהיה רשאית להמחות או להעביר (לרבות בהמחאת מכר או על דרך השעבוד), לפי העניין, את זכויותיה או התחייבויותיה על פי תקנון זה לצד שלישי, ללא מגבלה וללא חובת הודעה על כך, ובלבד שזכויות המשתמשים שנצברו עד למועד ההעברה כאמור לא תיפגענה.

   

   

  תאריך עדכון אחרון:   2.3.23